RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC – GWARANCJA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Firma SECURA B.C. jest jednym z czołowych producentów wyrobów w zakresie ochron osobistych układu oddechowego oraz ochrony rąk. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż jesteśmy jedynym w Polsce i krajach Europy Środkowej i Wschodniej producentem rękawic elektroizolacyjnych przeznaczonych do pracy pod napięciem spełniających wymagania normy PN-EN 60903:2006 (EN 60903:2003+AC2:2005)  „Prace pod napięciem. Rękawice z materiału izolacyjnego”. Rękawice elektroizolacyjne zaliczane są do środków ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji, przeznaczonych  do ochrony przed zagrożeniami życia lub zagrożeniami o poważnych i nieodwracalnych uszkodzeniach ciała (kategoria III). Rękawice ELSEC produkowane przez firmę SECURA B.C. posiadają pozytywną ocenę typu WE na zgodność z Dyrektywą 89/686/EWG oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku (Dz. U. Nr 259, poz. 2173), co upoważnia do znakowania wyrobów znakiem CE, jak również posiadają dopuszczenie do stosowania w wyrobiskach podziemnych ze stopniem „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.
Mając na względzie rozwój oraz zapewnienie wysokiej jakości wyrobów produkowanych w firmie SECURA B.C w roku 2006 został wdrożony system jakości  w oparciu o normę ISO 9001 „Systemy zarządzania jakością. Wymagania”. W wyniku corocznych audytów notyfikowanej jednostki nadzorującej udzielenie i używanie certyfikatu systemu zarządzania firma SECURA B.C. otrzymuje kolejne Certyfikaty SZJ poświadczające prawidłowość funkcjonowania wdrożonego systemu. Rękawice elektroizolacyjne ELSEC przeznaczone są do ochrony rąk przed porażeniem prądem elektrycznym podczas pracy pod napięciem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rękawice te mogą być stosowane  jako sprzęt ochronny przy pracy z prądem o napięciu do 1 kV. W przypadku pracy  przy wyższych napięć, rękawice elektroizolacyjne mogą być stosowane tylko  jako pomocniczy sprzęt ochronny, co oznacza, że muszą być one stosowane jednocześnie  z innymi zabezpieczeniami technicznymi.
Rękawice ELSEC produkowane są w pięciu klasach napięciowych: 00, 0, 1, 2, 3  i pięciu rozmiarach: 8, 9, 10, 11 i 12 mających zróżnicowane obwody dłoni i nadgarstka. Wszystkie rękawice ELSEC spełniają wymagania normy PN-EN 60903:2006  (EN 60903:2003+AC2:2005) w zakresie wymagań napięciowych, jak również w zakresie zwiększonej odporności na działanie kwasów (kategoria A), oleju (kategoria H) i ozonu (kategoria Z) oraz na skrajnie niskie temperatury (kategoria C). Rękawice ELSEC oznaczane są kategorią RC, gdzie kategoria R łączy w sobie trzy wspomniane wyżej kategorie,  R = A+H+Z.
Rękawice elektroizolacyjne ELSEC produkowane są z wysokogatunkowego lateksu kauczuku naturalnego na automatycznej linii technologicznej. Surowce chemiczne stosowane do przygotowania mieszanki lateksowej, z której wytwarzane są rękawice  są wysokiej jakości i czystości od lat dostarczane przez kwalifikowanych i gwarantujących jakość producentów. Każda partia surowca posiada świadectwo jakości gwarantujące zapewnienie parametrów i kryteriów żądanych przez SECURA B.C. Dodatkowo każda partia lateksu kauczuku naturalnego sprowadzanego z Malezji i Tajlandii podlega sprawdzeniu  i badaniu w przyprodukcyjnym laboratorium, na zgodność parametrów krytycznych gwarantujących jego właściwości i jakość w procesie przetwórczym. Linia technologiczna wytwarzania rękawic elektroizolacyjnych ELSEC jest w pełni zautomatyzowana pozwalająca na sterowanie, kontrolę i gwarancję utrzymania wszystkich parametrów fizycznych  i fizykochemicznych wpływających na proces produkcji i jakość produkowanego wyrobu. Szerokorozwinięta kontrola międzyoperacyjna dotycząca sprawdzania surowców chemicznych, parametrów technologicznych, półwyrobów i wyrobów gotowych zapewnia dodatkowo utrzymanie wysokiej jakości.
Każda rękawica jest badana elektrycznie na sterowanym komputerowo nowoczesnym stanowisku pomiarowym w ramach badań wyrobu zgodnie z wymaganiami normy EN 60903. Do rękawicy jest doprowadzane napięcie przemienne o wartości uzależnionej od klasy badanej rękawicy. Układ komputerowy kontroluje warunki wykonywania badań elektrycznych rękawic, steruje ich przebiegiem oraz rejestruje dane pomiarowe.
Spełnia on następujące funkcje:
– ustala napięcie probiercze,
– kontroluje czas trwania próby,
– mierzy i zapisuje w bazie danych następujące parametry każdej badanej rękawicy zawierające informacje m.in. o wartości maksymalnej i skutecznej napięcia probierczego, wartości skutecznej prądu upływu każdej z badanych jednocześnie rękawic oraz temperatury powietrza i wody w zbiorniku z rękawicami.
W wyniku badania powstaje indywidualny protokół pomiarowy dla każdej rękawicy,  w którym zawarte są informacje o elektrycznych parametrach rękawicy bezpośrednio po jej wyprodukowaniu. Protokół taki jest przechowywany w bazie danych.  W 2003 roku wprowadzono indywidualne numerowanie rękawicy w trakcie badania. Każda rękawica otrzymuje swój indywidualny numer oraz świadectwo badania odbiorczego, co pozwala na pełną kontrolę oraz odtworzenie toku produkcyjnego danej rękawicy  oraz kontrolę i analizowanie badań elektrycznych. Wdrożone instrukcje i procedury wewnętrzne SZJ zostały opracowane tak, aby zapewnić pełną identyfikowalność surowców oraz pełne odtworzenie procesu produkcji po numerze nadanym rękawicy podczas badania elektrycznego. Pozwala to prześledzić procesu zarówno w przypadku problemów partii produkcyjnej, jak również w efekcie pozwala to na poprawę parametrów i produkowanie rękawic o wysokiej jakości i pełnej powtarzalności parametrów technicznych.
Indywidualne numerowanie rękawic ELSEC umożliwia również śledzenie ewentualnych zmian ich parametrów w trakcie użytkowania. Wymagane jest bowiem systematyczne wykonywanie kontrolnych badań elektrycznych, w czasie których mierzony jest prąd upływu przy określonym napięciu probierczym. Na stan techniczny rękawic elektroizolacyjnych może mieć istotny wpływ sposób i warunki ich przechowywania. Należy tu bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i norm. Materiał, z którego wykonywane są rękawice – lateks naturalny – podlega starzeniu, reakcjom z czynnikami chemicznymi,  jak również rękawice mogę ulec uszkodzeniu mechanicznemu, dlatego tak ważne jest przeprowadzanie badań kontrolnych.
Rękawice ELSEC są rękawicami pięciopalcowymi, które charakteryzują się anatomicznym kształtem, elastyczną i gładką powierzchnią co umożliwia swobodną pracę  i posługiwanie się narzędziami. W przypadkach, gdy praca pod napięciem jest wykonywana przez dłuższy czas i w różnych temperaturach otoczenia może wystąpić dyskomfort związany z poceniem się lub marznięciem dłoni. Stąd też jest uzasadnione zakładanie dodatkowo pod rękawice elektroizolacyjne cienkich lub grubszych rękawic bawełnianych. Rozwiązanie takie ma także zalety ze względu na higienę pracy oraz na ograniczenie alergicznego oddziaływania lateksu, z którego są wykonywane rękawice elektroizolacyjne. SECURA B.C. wraz z rękawicami elektroizolacyjnymi dostarcza wkładki przeciwpotne wykonanymi z cienkiej bawełny. Wkładki zdecydowanie poprawiają komfort pracy, izolują dłoń od lateksu, z którego wykonana jest rękawica ELSEC oraz dobrze wchłaniają pot. Dzięki temu dłonie są suche, praca jest przyjemniejsza i bezpieczniejsza. Jednocześnie łatwiejsze jest przechowywanie, konserwacja i utrzymanie w czystości rękawic ELSEC. Wkładka bawełniana w przeciwieństwie do bawełny flokowanej jest łatwiejsza w utrzymaniu czystości i zachowaniu higieny, w każdej chwili można wkładkę wyjąc, uprać, wysuszyć  i ponownie założyć na dłoń.
Jako dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi stosuje się skórzane rękawice ochronne zakładane na rękawicę elektroizolacyjną. Kształt skórzanych rękawic oferowanych przez naszą firmę , rękawic ELSEC 2 i ELSEC 20 (dwa rodzaje odpowiadające dwóm przedziałom grubości rękawic ELSEC) ) został zaprojektowany specjalnie do kształtu rękawic elektroizolacyjnych ELSEC, a zostały one wykonane
ze specjalnie wyprawionej, cienkiej, elastycznej a zarazem mocnej koziej skóry.
Nie przeszkadzają monterowi w wykonywaniu jego codziennych czynności, a jednocześnie podnoszą bezpieczeństwo i komfort pracy.  Bezpieczeństwo pracy pod napięciem osób używających rękawice elektroizolacyjne jest w dużym stopniu uwarunkowane nie tylko spełnieniem przez rękawice ogólnych wymagań w zakresie parametrów fizycznych i technicznych kontrolowanych w badaniach wyrobu lub w badaniach odbiorczych, ale jak wspomniano wcześniej, również od właściwego ich użytkowania, przechowywania, bezpośredniej kontroli przed założeniem
oraz systematycznej okresowej kontroli ich parametrów elektrycznych.  Rękawice powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach  lub opakowaniach. Należy zapewnić takie warunki przechowywania i transportu,  aby rękawice nie ulegały zgnieceniu, załamaniu, nie były wystawiane na bezpośrednie działanie światła słonecznego i sztucznego, działanie ozonu, oleju, smarów, terpentyny, kwasów oraz źródeł ciepła. Doskonałym rozwiązaniem spełniającym wszystkie te wymogi jest oferowana przez nas torba do bezpiecznego przechowywania i transportowania rękawic, wykonana z poliestru powlekanego polichlorkiem winylu (nie przepuszcza wilgoci). Posiada ona trzy kieszenie dla trzech rodzajów rękawic: wkładek przeciwpotnych, rękawic ELSEC oraz rękawic skórzanych. Torba zapinana jest na napę, może być swobodnie dopięta  do paska monterskiego. Zagrożenie przy wykonywaniu określonych prac pod napięciem wiąże się najczęściej z możliwością porażenia prądem rażeniowym płynącym na określonej drodze przez ciało ludzkie. Jednakże zagrożenie występuje również, gdy przy wykonywaniu określonych czynności w najbliższej odległości od montera wystąpi zwarcie elektryczne. Zagrożenie jest wówczas związane ze skutkami oddziaływania spowodowanego zwarciem łuku elektrycznego, którego wysoka temperatura i oddziaływanie termiczne nie muszą powodować przepływu prądu przez ciało człowieka, lecz mogą spowodować np. jego oparzenie.  Mimo iż nie ma opracowanych kryteriów i wymagań dotyczących odporności rękawic elektroizolacyjnych na łuk elektryczny SECURA B.C. przeprowadziła takie badania rękawic ELSEC w Laboratorium Wielkoprądowym Instytutu Energetyki w Warszawie w 2016 r.  w oparciu o procedury opracowane na Politechnice Warszawskiej oparte na normach:
1. PN-EN 61482-1-1:2009: Prace pod napięciem – Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym – Część 1-1: Metody badań – Metoda 1 – Określenie parametrów łuku (ATPV i EBT50) dla materiałów trudnopalnych
na ubrania.
2. PN-EN 61482-1-2:2010: Prace pod napięciem – Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym – Część 1-2: Metody badań – Metoda 2 – Określenie klasy ochrony przed łukiem elektrycznym materiałów i odzieży przy zastosowaniu wymuszonego i ukierunkowanego łuku elektrycznego (komora probiercza).
Dla wszystkich zarejestrowanych wyników pomiarów wartości energii cieplnej wewnątrz rękawic były mniejsze od energii referencyjnej, co świadczy o skutecznej redukcji energii cieplnej przez wszystkie badane rękawice ELSEC do poziomu niższego  niż powodującego poparzenia skóry człowieka drugiego stopnia z 50% prawdopodobieństwem. Na podstawie oceny wzrokowej stanu rękawic ELSEC  po oddziaływaniu termicznym łuku nie stwierdzono ich zapłonu ani fizycznego uszkodzenia, np. przerwania, przedziurawienia, stopienia lub odkształcenia. Rękawice ELSEC są odpowiednio znakowane piktogramem oznaczającym ich badanie na oddziaływanie termiczne łuku elektrycznego.
SECURA B.C. jako jedyna oferuje lateksowe rękawice elektroizolacyjne ELSEC, które nie tylko spełniają wymagania normy PN-EN 60903:2006 (EN 60903:2003+AC2:2005),  ale które również zostały przetestowane z wynikiem pozytywnym na oddziaływanie termiczne łuku elektrycznego we wszystkich produkowanych klasach.

Opublikowano w