ZACZEPY MANEWROWE ZO, ZU, ZL

Zaczepy manewrowe współpracuj ą z uniwersalnym drąż kiem izolacyjnym UDI-B i są  mocowane w jego głowicy szybkomocują cej. Przy pracy z danym zaczepem należ y uż ywa ć drąż ka na napię cie równe napię ciu znamionowemu urzą dzenia, przy którym wykonywane są prace. Zaczepy: ZO, ZU, ZL

Zaczepy manewrowe współpracuj ą z uniwersalnym drąż kiem izolacyjnym UDI-B i są  mocowane w jego głowicy szybkomocują cej. Przy pracy z danym zaczepem należ y uż ywa ć drąż ka na napię cie równe napię ciu znamionowemu urzą dzenia, przy którym wykonywane s prace.
W zale żno ści od przeznaczenia s ą produkowane nast ępują ce zaczepy:
1. Zaczep manewrowy ZO przeznaczony do obsługi odłą czników nie wyposaż onych w napę d mechaniczny. Moż e współpracować również z drąż kiem TDO. Wykonany jest ze stali konstrukcyjnej pokrytej antykorozyjną powłoką galwaniczną .
2. Zaczep manewrowy ZU przeznaczony do zakładania i zdejmowania uziemiaczy przenoś nych. Jego konstrukcja pozwala na założ enie zacisku fazowego na przewód poprzez zawieszenie go na odgię tym w górę pr ęcie przytwierdzonym do bocznej
powierzchni zaczepu i nastę pne jego zamocowanie przez przełoż enie wykonanej w kształcie haka ko cówki zaczepu przez otwór w pokr ętle zacisku i dokr ęcenie. Wykonany jest ze stali konstrukcyjnej pokrytej antykorozyjną powłok galwaniczn ą.
3. Zaczep manewrowy ZL przeznaczony do zdejmowania uziemiaczy przeno śnych zatrzaskowych, zakładanych bezpoś rednio z ziemi. Jego konstrukcja zapobiega spadnię ciu na ziemi uziemiacza w momencie wykleszczenia zacisku. Wykonany jest ze stali konstrukcyjnej pokrytej antykorozyjną powłok ą galwaniczną .