Filtropochłaniacz wielogazowy DOTpro 320 A2B2E2K2 P3 RD

Filtropochłaniacz wielogazowy DOTpro 320 A2B2E2K2 P3 RD po skompletowaniu z pełną maską MAG-4, chroni układ oddechowy przed gazami i parami substancji organicznych, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65°C, parami i gazami substancji nieorganicznych, parami i gazami kwaśnymi, amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi a także mieszaninami w/w substancji przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,5% (pochłaniacze klasy 2) oraz stałymi i ciekłymi aerozolami.

Filtropochłaniacz wielogazowy DOTpro 320 A2B2E2K2 P3 RD po skompletowaniu z pełną maską MAG-4, chroni układ oddechowy przed gazami i parami substancji organicznych, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65°C, parami i gazami substancji nieorganicznych, parami i gazami kwaśnymi, amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi a także mieszaninami w/w substancji przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,5% (pochłaniacze klasy 2) oraz stałymi i ciekłymi aerozolami. Filtroochłaniacz DOTpro 320 przeznaczony jest do kompletowania z pełnymi maskami posiadającymi standardowy gwint Rd x 1/7ʺ zgodny z normą EN 148-1:1999.

Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią filtropochłaniacze DOTpro 320 A2B2E2K2 P3 RD:

  • Substancje z grupy A: rozpuszczalniki organiczne, węglowodory, alkohole, aldehydy, kwasy organiczne, estry, etery, ketony, styren itp.
  • Substancje z grupy B: arsenowodór, brom, bromowodór, chlor, dwusiarczek węgla, fluor, formaldehyd, fosforowodór, jod, jodowodór, kwas mrówkowy, kwas siarkowy.
  • Substancje z grupy E: chlor, chlorowodór, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, kwas mrówkowy, siarkowodór, trójtlenek siarki.
  • Substancje z grupy K: amoniak i jego pochodne organiczne (aminy) np: metyloamina, dwumetyloamina,  etyloamina.
  • Aerozole cząstek stałych (pyły, dymy) i ciekłych (mgły) o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza wartości 20 x NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie).

Opary tlenków metali (cynku, ołowiu, arsenu, wanadu, srebra) powstające w procesie wytopu, odlewania lub obróbki metali (spawanie, szlifowanie), urabianie węgla kamiennego w kopalniach, gdzie występują związki uranu i radu, garbarnie i galwanizernie (pyty i dymy chromianów), niektóre pigmenty (siarczek kadmu); sztuczne włókna mineralne, pyły azbestu, pyły i mgły surowców farmaceutycznych, mangan i jego związki, wodorotlenek sodu, wolfram i jego związki, pyły drewna twardego, bakterie i wirusy.