SECURA B.C.

Polityka Prywatności

W niniejszym dokumencie określamy podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych a także przedstawiamy informacje na temat praw osób fizycznych. Podane dane osobowe wykorzystujemy w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu wskazanym w momencie ich przekazania. Za "Dane osobowe" uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania. Poprzez wyrażenie zgody, zgadzasz się na zbieranie, używanie i dzielenie się informacjami zgodnie z Polityką Prywatności. W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, chcemy zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Secura BC Sp. z o.o., z siedzibą 03-876 Warszawa, Matuszewska 14 B1.

BEZPIECZEŃSTWO
Podejmujemy uzasadnione środki, aby pomóc w ochronie informacji o Tobie przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym użyciem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą
i zniszczeniem. Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa. Wdrażamy nasze wewnętrzne zasady, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich bezpieczeństwo i poufność.

PRZETWARZANIE
Przetwarzając dane osobowe, zbieramy informacje, które przekazujesz bezpośrednio nam, korzystając lub planując skorzystać z naszych Usług. W zależności od tego, której Usługi to dotyczy, możemy zbierać różne informacje o Tobie. Osoby kontaktujące się z nami zbieramy dane osobowe, gdy osoba fizyczna kontaktuje się z nami za pośrednictwem dostępnych narzędzi (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, treść wiadomości). Dane, które otrzymaliśmy wykorzystujemy w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość lub odpowiednie załatwienie sprawy. W trakcie wymiany wiadomości dane osobowe wskazane powyżej mogą obejmować imię i nazwisko, stanowisko osoby kontaktującej się, numer telefonu, adres e-mail, dane teleadresowe pracodawcy oraz inne służbowe dane kontaktowe. Klienci w celu świadczenia usług, podpisywania umów i ich profesjonalnej realizacji zbieramy dane osobowe od naszych Klientów i osób wskazanych do kontaktu. Zbierane dane osobowe obejmują imię i nazwisko, stanowisko, dane teleadresowe pracodawcy, służbowy numer telefonu, adres e-mail.  Współpracownicy, w tym podwykonawcy zbieramy dane osobowe w celu zamawiania i otrzymywania Usług, jak również świadczenia Usług na rzecz naszych Klientów. Wówczas przetwarzamy dane w zakresie niezbędnym
do realizacji tych usług. Kontakty biznesowe zbieramy i przetwarzamy dane biznesowe naszych Klientów i potencjalnych Klientów. Dane te obejmują imię i nazwisko, stanowisko, służbowy numer telefonu, adres e-mail, dane teleadresowe pracodawcy. Dane te zbierane są za pomocą systemu do zarządzania przedsiębiorstwem.

Kandydaci w procesie rekrutacyjnym

Uzyskane dane na Twój temat, używamy w celu umożliwienia nam zapewnienia sprawnego przebiegu procesu rekrutacji na dane stanowisko. SECURA BC Sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, tj. Kodeksu pracy, jeśli ubiegasz się o umowę o pracę w SECURA BC Sp. z o.o. i Kodeksu cywilnego, jeśli ubiegasz się o stanowisko na podstawie umowy cywilnoprawnej. Możemy również przetwarzać niektóre z Twoich danych w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu. Jeśli wyrazisz zgodę na wykorzystanie Twoich danych do innych konkretnych celów, Twoje dane będą przetwarzane w obrębie wyrażonej zgody.

W przypadku nieudanej rekrutacji Twoje dane będą przechowywane wyłącznie na podstawie Twojej zgody.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
SECURA BC Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą lub z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą, w tym do:

a) świadczenia, utrzymywania i ulepszania Usług;
b) zapewnienia właściwej obsługi Klienta;
c) obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz;
d) kontaktowania się z Tobą, w celach związanych ze świadczeniem Usług.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług;
kontaktowanie się z Tobą w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za Twoją zgodą, przez e-mail.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Twoje dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń w związku
z wykonywaniem umowy, archiwizacyjnych.

Dane osobowe pozyskane w celach marketingowych oraz w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przechowywane są do momentu odwołania zgody przez Ciebie wobec takiego przetwarzania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM
Powierzamy dane osobowe innym podmiotom tylko wówczas gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W odpowiednich umowach zawieramy postanowienia dotyczące środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych i zachowania poufności. W  związku z tym Twoje dane mogą być przekazywane:
podmiotom współpracującym z nami, które udzielają nam wsparcia w zakresie prowadzenia naszej działalności i wykonują czynności z tym związane;
podmiotom zewnętrznym, które zapewniają wsparcie techniczne dla naszych wewnętrznych systemów IT oraz zarządzania stroną www;
organom nadzorczym, w odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji, jeżeli ujawnienie jest zgodne lub wymagane przez obowiązujące prawo, regulację, proces prawny.

Możemy oferować funkcje udostępniania społecznościowego lub inne zintegrowane narzędzia, które umożliwiają udostępnianie treści lub działań podejmowanych
w naszych Usługach za pomocą innych mediów. Korzystanie z tych funkcji umożliwia udostępnianie określonych informacji znajomym lub publicznie, w zależności
od ustawień, jakie ustalasz z osobą trzecią, która udostępnia funkcję udostępniania społecznościowego, np. Facebook, LinkedIn, Twitter, Google + i YouTube.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Zgodnie z obowiązującym prawem osoby fizyczne posiadają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych a administrator odpowiada za ich realizację. W sytuacji gdy
SECURA BC Sp. z o.o. jest administratorem danych i decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych, informujemy o Twoich prawach.

Prawo dostępu do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do swoich danych, które jako administrator przechowujemy. Prawo do sprostowania danych – jeśli Twoje dane są nieaktualne lub nieprawidłowe. Prawo do usunięcia danych – jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych. Prawo do ograniczenia przetwarzania – jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe,
są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na czas pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych lub ich zgodności. Prawo do wniesienia sprzeciwu – w dowolnej chwili, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu. W przypadku wyrażenia chęci skorzystania z tych praw, prosimy przesłać wiadomość na adres: iodo@secura.com.pl

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.giodo.gov.pl.

PLIKI COOKIES
Są to małe pliki tekstowe, zwane ciasteczkami, pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika serwisu. Pliki cookies dzielą się na tymczasowe – pamiętane do czasu zamknięcia przeglądarki i cookies z określonym terminem wygaśnięcia, które są zapisywane na przeglądarkę na dłużej. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookies. Jeśli wolisz, możesz zazwyczaj ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała lub odrzucała pliki cookies innych firm i stron trzecich. Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się usunąć lub odrzucić pliki cookies, może to wpłynąć na dostępność i funkcjonalność naszych Usług.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. i pozostanie w mocy
z zastrzeżeniem wszelkich zmian w jej postanowieniach w przyszłości. Dalsze korzystanie z Usług po opublikowaniu wszelkich modyfikacji Polityki prywatności
na tej stronie będzie stanowić potwierdzenie zmiany i zgody użytkownika na przestrzeganie zmienionej Polityki prywatności.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki Prywatności i przetwarzanych danych prosimy o kontakt na adres : iodo@secura.com.pl