Elektroizolacja

Wyświetlanie 10–15 z 15 wyników

Drążek izolacyjny

DRĄŻEK IZOLACYJNY UDI

Uniwersalny drążek izolacyjny UDI-B  jest przeznaczony do obsługi elektroenergetycznych urządzeń niskiego, średniego lub wysokiego napięcia. Służy on do ochrony przed porażeniem elektrycznym przez odizolowanie użytkownika od urządzeń elektroenergetycznych będących pod napięciem.
Artykuły BHP.

CHWYTAK MANEWROWY CHM

Chwytak manewrowy ChM jest przeznaczony do zakładania i wyjmowania wkładek bezpiecznikowych, osłon izolacyjnych, przegród izolacyjnych itp. w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 110 kV. Ramiona i szczęki chwytaka wykonane z tworzywa sztucznego.

KLESZCZE IZOLACYJNE KL

Kleszcze izolacyjne KL są przeznaczone do zakładania i wyjmowania wkładek bezpiecznikowych, nakładania i zdejmowania osłon izolacyjnych, przegród izolacyjnych itp. w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 10 kV lub do 30 kV. Kleszcze składają się z części roboczej i rękojeści.

UZIEMIACZE

Uziemiacz przenośny U służy do zabezpieczenia miejsca pracy przy elektroenergetycznych urządzeniach liniowych i stacyjnych wyposażonych w przewody okrągłe lub szyny płaskie odłączone od źródła energii elektrycznej – przez połączenie z uziomem. Produkowane są uziemiacze jedno, dwu, trój, cztero lub pięciozaciskowe.

AKUSTYCZNO-OPTYCZNY WSKAŹNIK NAPIĘCIA AOWN

Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia AOWN-5 służy do akustycznej i optycznej sygnalizacji obecności napięcia w sieciach prądu przemiennego 50 Hz o napięciu znamionowym od 0,23 kV do 400 kV z podziałem na zakresy. Wskaźniki napięcia współpracują z uniwersalnym drążkiem izolacyjnym UDI-B.

Artykuły BHP.

ZACZEPY MANEWROWE ZO, ZU, ZL

Zaczepy manewrowe współpracuj ą z uniwersalnym drąż kiem izolacyjnym UDI-B i są  mocowane w jego głowicy szybkomocują cej. Przy pracy z danym zaczepem należ y uż ywa ć drąż ka na napię cie równe napię ciu znamionowemu urzą dzenia, przy którym wykonywane są prace. Zaczepy: ZO, ZU, ZL